نمایش دادن همه 8 نتیجه

به تمامی روش‌ها و تكنیک‌هایی كه محقق برای انجام پژوهش در مطالعه مسأله به‌كار می‌گیرد، روش‌های تحقیق گفته می‌شود. روش تحقیق، اساسی‌ترین مقوله پژوهش است. چنانچه روش متناسبی با موضوع پژوهش انتخاب شود، کار تحقیق سریع‌تر و مطمئن‌تر انجام می‌شود. متدولوژی، زیربنا و بستر هر پروژه تحقیقاتی است.

انواع روش تحقیق را با توجه به هدف، روش‌های گردآوری داده‌ها و ماهیت مقادیر تقسیم بندی می‌کنند. روش‌های پژوهش براساس هدف به دو دسته پژوهش بنیادی و پژوهش کاربردی تقسیم می‌شود. مطالعات بنیادی با طراحی الگو و مدلسازی شناخته می‌شوند و هدف آن‌ها اضافه کردن به علم است. در پژوهش‌های کاربردی کوشش می‌شود با استفاده از دستاوردهای مطالعات بنیادی به حل یک مساله کاربردی پرداخته شود. روش‌های پژوهش براساس ماهیت داده‌ها نیز به پژوهش‌های کمی، کیفی و پژوهش آمیخته قابل تقسیم هستند. البته باید دقت کنید مرز شفافی بین انواع پژوهش‌های علمی وجود ندارد. روش پژوهش یک پیوستار است و همیشه انواع رویکردهای مختلف پژوهشی در آن دخیل هستند.

روش تحقیق در ورزش شاخه‌هایی همچون علم تمرین ، حرکت‌شناسی، مطالعات حرکتی، تربیت بدنی، علم ورزش و مطالعات ورزشی را پوشش می‌دهد.

مجموعه «روش تحقیق» شامل 13 عنوان کتاب در زمینه کاربرد روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی است. از کتاب‌های این مجموعه می‌توان به طراحی و روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی، روش‌های تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی، ساخت و کاربرد ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها، روش پژوهش در علوم ورزشی و مقدمه‌ای بر اخلاق در پژوهش، اشاره کرد.