نمایش 1–24 از 33 نتیجه

300+1000 تست آمار، سنجش و اندازه گیری

۷۹۰۰۰ تومان

spss در تربیت بدنی

۵۹۰۰۰ تومان

آزمون های روابط آماری در علوم ورزشی

۶۹۰۰۰ تومان

آمادگی جسمانی و بدنسازی برای دختران

۴۴۹۰۰ تومان

آمار پارامتریک مقایسه میانگین ها در علوم ورزشی محاسبات دستی و نرم افزار spss

۶۹۰۰۰ تومان

آمار پایه (راهنمای گام به گام)

۲۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Jasp

۵۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی graphpad

۶۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Genumeric

۴۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار medcalc

۶۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار NCSS

۷۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار openstat

۵۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Origin

۶۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Past

۴۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار R

۴۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Sigmaplot

۷۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار statistica

۶۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Statistician

۶۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Systat

۷۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی محاسبات دستی و نرم افزار EXCEL

۶۹۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار EQS

۴۹۰۰۰ تومان

آمار در علوم ورزشی،علوم زیستی و علوم تربیتی

۱۰۹۰۰۰ تومان

آمار غیرپارامتریک مقایسه میانگین رتبه ها و فراوانی در علوم ورزشی محاسبات دستی و نرم افزار spss

۷۹۰۰۰ تومان

آمار،سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

۳۵۰۰۰ تومان

آمار شاخه‌ای از ریاضیات است که به گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازمان‌دهی داده‌ها می‌پردازد. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعه دانش‌های تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده‌های تجربی (حاصل از اندازه‌گیری و آزمایش) دانست.

زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی و کاوش‌های ماشینی در داده‌ها، در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن از آمار به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوه‌های ماشینی در همه‌جا می‌باشد و امروزه علم آمار را به علم انجام علوم دیگر مبدل ساخته است. علم آمار، علم فن فراهم کردن داده‌های کمّی و تحلیل آن‌ها به منظور به‌دست‌آورن نتایجی که اگرچه احتمالی است، اما درخور اعتماد است.

علم آمار و اندازه‌گیری، مانند هر دانش دیگری در تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز کاربردهای فراوانی دارد. مجموعه «آمار – سنجش و اندازه‌گیری» در قالب 9 عنوان کتاب به موضوعاتی همچون آمار در علوم ورزشی، علوم زیستی و علوم تربیتی، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی، اندازه‌گیری و سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی و آمار پایه، پرداخته است.