مشاهده همه 12 نتیجه

آب درمانی با رویکرد تمرینات پیلاتس در آب

۱۲۹۰۰۰ تومان

اطلس جامع پیلاتس

۴۴۹۰۰۰ تومان

انجام تمرینات پبلاتس به وسیله توپ بزرگ (جیمبال)

۵۹۰۰۰ تومان

پیلاتس (روش تمرینی جهت تعادل بیشتر و انعطاف پذیری)

۹۹۰۰۰ تومان

پیلاتس با حلقه جادویی (رینگ)

۸۹۰۰۰ تومان

پیلاتس برای توانبخشی

۲۷۹۰۰۰ تومان

پیلاتس معلق 1

۷۹۰۰۰ تومان

پیلاتس معلق 2

۷۹۰۰۰ تومان

پیلاتس معلق 3 (تمرینات پیشرفته،راهنمای مربیگری)

۷۹۰۰۰ تومان

پیلاتس ورزشی برای تمام فصول

۵۴۹۰۰ تومان

حرکات پیلاتس با توپ کوچک

۷۹۰۰۰ تومان

هر روز 15 دقیقه پیلاتس

۷۹۰۰۰ تومان