نمایش 1–24 از 65 نتیجه

آئین نگارش زبان فارسی (با تأکید بر مهارت نوشتن)

۱۶۹۰۰۰ تومان

آنچه مدیران باید بدانند

۸۹۰۰۰ تومان

اخلاق و حقوق ورزشی

۱۵۹۰۰۰ تومان

اداره سازمان های ورزش

۱۷۹۰۰۰ تومان

ارتباطات عمومی در ورزش

۹۹۰۰۰ تومان

استراتژی بازاریابی ورزشی

۳۲۹۰۰۰ تومان

استناددهی و منبع نویسی در علوم ورزشی

۴۹۰۰۰ تومان

اصول و مبانی مدیریت ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان

بازاریابی جهانی در ورزش

۳۸۹۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۲۴۹۰۰۰ تومان

بازاریابی ورزشی (یک نگاه راهبردی)

۳۸۹۰۰۰ تومان

برندهای ورزشی

۱۸۹۰۰۰ تومان

بینش های برندسازی در ورزش

۶۹۰۰۰ تومان

پویایی های گروهی (موضوعات معاصر)

۱۶۹۰۰۰ تومان

پیوند رسانه و ورزش

۱۰۹۰۰۰ تومان

تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته

۲۱۹۰۰۰ تومان

توسعه برنامه های موفق بازاریابی ورزشی

۸۹۰۰۰ تومان

چگونه یک مربی خصوصی موفق شویم؟

۱۵۹۰۰۰ تومان

حقوق ورزشی

۱۳۹۰۰۰ تومان

راهنمای حمایت مالی در ورزش

۵۹۰۰۰ تومان

راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

راهنمای کارورزی در مدیریت ورزشی

۵۹۰۰۰ تومان

رفتار مصرف کننده در ورزش و رویداد

۱۱۹۰۰۰ تومان

روش های کیفی در مطالعات ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان