نمایش 1–24 از 65 نتیجه

آئین نگارش زبان فارسی (با تأکید بر مهارت نوشتن)

۷۹۰۰۰ تومان

آنچه مدیران باید بدانند

۳۹۰۰۰ تومان

اخلاق و حقوق ورزشی

۳۹۹۰۰ تومان

اداره سازمان های ورزش

۹۹۰۰۰ تومان

ارتباطات عمومی در ورزش

۶۹۰۰۰ تومان

استراتژی بازاریابی ورزشی

۱۶۹۰۰۰ تومان

استناددهی و منبع نویسی در علوم ورزشی

۱۵۰۰۰ تومان

اصول و مبانی مدیریت ورزشی

۶۹۰۰۰ تومان

بازاریابی جهانی در ورزش

۹۹۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۱۳۹۰۰۰ تومان

بازاریابی ورزشی (یک نگاه راهبردی)

۱۷۹۰۰۰ تومان

برندهای ورزشی

۶۹۰۰۰ تومان

بینش های برندسازی در ورزش

۴۹۰۰۰ تومان

پویایی های گروهی (موضوعات معاصر)

۸۹۰۰۰ تومان

پیوند رسانه و ورزش

۵۹۰۰۰ تومان

تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته

۱۲۹۰۰۰ تومان

توسعه برنامه های موفق بازاریابی ورزشی

۴۹۰۰۰ تومان

چگونه یک مربی خصوصی موفق شویم؟

۷۹۰۰۰ تومان

حقوق ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان

راهنمای حمایت مالی در ورزش

۳۹۰۰۰ تومان

راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی

۲۹۹۰۰ تومان

راهنمای کارورزی در مدیریت ورزشی

۳۹۰۰۰ تومان

رفتار مصرف کننده در ورزش و رویداد

۵۹۰۰۰ تومان

روش های کیفی در مطالعات ورزشی

۴۹۰۰۰ تومان