نمایش 1–24 از 67 نتیجه

آزمایش خون و ورزشکاران

۸۹۰۰۰ تومان

آزمون ها و ارزیابی های ورزشی NSCA

۱۵۹۰۰۰ تومان

آزمون های ارزیابی عملکرد حرکتی

۸۹۰۰۰ تومان

آناتومی و فیزیولوژی انسان

۷۹۰۰۰ تومان

اخلاق در فیزیولوژی ورزش

۱۹۹۰۰ تومان

ارزیابی کاربردی عملکرد جسمانی انسان

۱۲۹۰۰۰ تومان

اصول و سازگاری عملکرد ورزشی در محیط های گرم

۳۵۰۰۰ تومان

اندوکرینولوژی فعالیت بدنی و ورزش

۲۱۹۰۰۰ تومان

بنفش فیزیولوژی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

۱۵۹۰۰۰ تومان

تجویز فعالیت ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

تمرینات ورزشی برای بهبود قلب

۴۹۰۰۰ تومان

تنظیم سلولی و مولکولی سازگاری به فعالیت ورزشی جلد اول

۵۹۰۰۰ تومان

توانبخشی قلبی

۴۹۰۰۰ تومان

جنبه های بالینی و ژنتیکی مرگ ناگهانی قلبی در پزشکی ورزشی

۴۴۰۰۰ تومان

خستگی در ورزش و فعالیت بدنی

۹۹۰۰۰ تومان

خستگی عضلانی انسان

۹۹۰۰۰ تومان

خطوط راهنمای ACSM ویژه آزمون و تجویز فعالیت ورزشی

۱۷۹۰۰۰ تومان

دستگاه تنفس و فعالیت ورزشی (از نظریه تا عمل)

۱۲۹۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاه برای فیزیولوژی ورزشی

۱۶۹۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

۲۴۹۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاهی کین آنتروپومتری و فیزیولوژی ورزشی

۱۲۹۰۰۰ تومان

رویکرد ساده به فیزیولوژی فعالیت ورزشی و تمرین

۷۹۰۰۰ تومان

سازگاری های هورمونی در فعالیت ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

سوخت و ساز در ورزش

۳۹۰۰۰ تومان