نمایش 1–24 از 68 نتیجه

آزمایش خون و ورزشکاران

۱۲۹۰۰۰ تومان

آزمون ها و ارزیابی های ورزشی NSCA

۲۴۹۰۰۰ تومان

آزمون های ارزیابی عملکرد حرکتی

۱۲۹۰۰۰ تومان

آناتومی و فیزیولوژی انسان

۱۰۹۰۰۰ تومان

اخلاق در فیزیولوژی ورزش

۴۹۰۰۰ تومان

ارزیابی کاربردی عملکرد جسمانی انسان

۱۸۹۰۰۰ تومان

اصول و سازگاری عملکرد ورزشی در محیط های گرم

۶۹۰۰۰ تومان

اندوکرینولوژی فعالیت بدنی و ورزش

۳۲۹۰۰۰ تومان

بنفش فیزیولوژی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

۲۴۹۰۰۰ تومان

تجویز فعالیت ورزشی

۱۱۹۰۰۰ تومان

تمرینات ورزشی برای بهبود قلب

۷۹۰۰۰ تومان

توانبخشی قلبی

۸۹۰۰۰ تومان

جنبه های بالینی و ژنتیکی مرگ ناگهانی قلبی در پزشکی ورزشی

۸۹۰۰۰ تومان

خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی

۱۰۹۰۰۰ تومان

خستگی عضلانی انسان

۱۳۹۰۰۰ تومان

خطوط راهنمای ACSM ویژه آزمون و تجویز فعالیت ورزشی

۲۹۹۰۰۰ تومان

دستگاه تنفس و فعالیت ورزشی (از نظریه تا عمل)

۲۴۹۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاه برای فیزیولوژی ورزشی

۲۴۹۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

۳۴۹۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاهی کین آنتروپومتری و فیزیولوژی ورزشی

۲۱۹۰۰۰ تومان

رویکرد ساده به فیزیولوژی فعالیت ورزشی و تمرین

۱۰۹۰۰۰ تومان

سازگاری های هورمونی در فعالیت ورزشی

۸۹۰۰۰ تومان

سوخت و ساز در ورزش

۵۹۰۰۰ تومان

شیمی عمومی در ورزش

۶۴۰۰۰ تومان