نمایش 1–28 از 68 نتیجه

آزمایش خون و ورزشکاران

۱۹۹,۰۰۰ تومان

آزمون ها و ارزیابی های ورزشی NSCA

۲۹۹,۰۰۰ تومان

آزمون های ارزیابی عملکرد حرکتی

۱۷۹,۰۰۰ تومان

آناتومی و فیزیولوژی انسان

۱۲۹,۰۰۰ تومان

اخلاق در فیزیولوژی ورزش

۴۹,۰۰۰ تومان

ارزیابی کاربردی عملکرد جسمانی انسان

۲۵۹,۰۰۰ تومان

اصول و سازگاری عملکرد ورزشی در محیط های گرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

اندوکرینولوژی فعالیت بدنی و ورزش

۳۲۹,۰۰۰ تومان

بنفش فیزیولوژی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

۳۹۹,۰۰۰ تومان

تجویز فعالیت ورزشی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

تمرینات ورزشی برای بهبود قلب

۷۹,۰۰۰ تومان

توانبخشی قلبی

۸۹,۰۰۰ تومان

جنبه های بالینی و ژنتیکی مرگ ناگهانی قلبی در پزشکی ورزشی

۸۹,۰۰۰ تومان

خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی

۲۱۹,۰۰۰ تومان

خستگی عضلانی انسان

۱۹۹,۰۰۰ تومان

خطوط راهنمای ACSM ویژه آزمون و تجویز فعالیت ورزشی

۳۴۹,۰۰۰ تومان

دستگاه تنفس و فعالیت ورزشی (از نظریه تا عمل)

۲۹۹,۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاه برای فیزیولوژی ورزشی

۲۴۹,۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

۳۹۹,۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاهی کین آنتروپومتری و فیزیولوژی ورزشی

۲۲۹,۰۰۰ تومان

رویکرد ساده به فیزیولوژی فعالیت ورزشی و تمرین

۱۲۹,۰۰۰ تومان

سازگاری های هورمونی در فعالیت ورزشی

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سوخت و ساز در ورزش

۵۹,۰۰۰ تومان

شیمی عمومی در ورزش

۸۹,۰۰۰ تومان

عضله اسکلتی از مولکول تا فعالیت

۱۴۹,۰۰۰ تومان

عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش

۲۴۹,۰۰۰ تومان

عملکرد قلبی ریوی طی فعالیت ورزشی در بیماران قلبی

۳۵۹,۰۰۰ تومان

غدد،ترشحات هورمونی و کنترل هورمونی اشتها

۱۱۹,۰۰۰ تومان