نمایش 1–28 از 67 نتیجه

آزمایش خون و ورزشکاران

۱۹۹,۰۰۰ تومان

آزمون ها و ارزیابی های ورزشی NSCA

۳۵۹,۰۰۰ تومان

آزمون های ارزیابی عملکرد حرکتی

۱۷۹,۰۰۰ تومان

آناتومی و فیزیولوژی انسان

۱۲۹,۰۰۰ تومان

اخلاق در فیزیولوژی ورزش

۷۹,۰۰۰ تومان

ارزیابی کاربردی عملکرد جسمانی انسان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

اصول و سازگاری عملکرد ورزشی در محیط های گرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

اندوکرینولوژی فعالیت بدنی و ورزش

۴۵۹,۰۰۰ تومان

بنفش فیزیولوژی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

۳۹۹,۰۰۰ تومان

تجویز فعالیت ورزشی

۲۱۹,۰۰۰ تومان

تمرینات ورزشی برای بهبود قلب

۱۲۹,۰۰۰ تومان

توانبخشی قلبی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

جنبه های بالینی و ژنتیکی مرگ ناگهانی قلبی در پزشکی ورزشی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی

۲۳۹,۰۰۰ تومان

خستگی عضلانی انسان

۲۲۹,۰۰۰ تومان

خطوط راهنمای ACSM ویژه آزمون و تجویز فعالیت ورزشی

۴۵۹,۰۰۰ تومان

دستگاه تنفس و فعالیت ورزشی (از نظریه تا عمل)

۴۱۹,۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاه برای فیزیولوژی ورزشی

۳۹۹,۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

۵۲۹,۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاهی کین آنتروپومتری و فیزیولوژی ورزشی

۳۴۹,۰۰۰ تومان

رویکرد ساده به فیزیولوژی فعالیت ورزشی و تمرین

۱۶۹,۰۰۰ تومان

سازگاری های هورمونی در فعالیت ورزشی

۱۷۹,۰۰۰ تومان

سوخت و ساز در ورزش

۹۹,۰۰۰ تومان

شیمی عمومی در ورزش

۱۰۹,۰۰۰ تومان

عضله اسکلتی از مولکول تا فعالیت

۲۵۹,۰۰۰ تومان

عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش

۲۹۹,۰۰۰ تومان

عملکرد قلبی ریوی طی فعالیت ورزشی در بیماران قلبی

۳۵۹,۰۰۰ تومان

غدد،ترشحات هورمونی و کنترل هورمونی اشتها

۱۵۹,۰۰۰ تومان