نمایش دادن همه 18 نتیجه

آمادگی جسمانی و تمرینات هوازی در آب (تمرینات با آکوانودل)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

آناتومي شنا

۱۲۹,۰۰۰ تومان

اصول نوین ورزش در آب

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پرورش شناگران

۲۴۹,۰۰۰ تومان

تغذیه مناسب برای شناگران

۱۲۹,۰۰۰ تومان

تکنیک بهتر شنای سریعتر

۹۹,۰۰۰ تومان

تمرین در آب

۲۰۹,۰۰۰ تومان

تمرینات شنای رقابتی

۳۶۹,۰۰۰ تومان

راهنمای جامع تمرینات با وزنه ویژه شناگران

۹۹,۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در شنا

۴۹,۰۰۰ تومان

علم شنا ( بهبود عملکرد و تمرین )

۲۰۹,۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (جلد دوم)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (علم مکانیک و تکنیک شنا) جلد اول

۱۹۹,۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (علوم ورزشی کاربردی) جلد سوم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (ملاحظات گروه های خاص) جلد چهارم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

قدرت بیشتر شنای سریعتر

۱۴۹,۰۰۰ تومان

گام هایی برای موفقیت در شنا

۲۲۹,۰۰۰ تومان

مبانی شنای سریع

۲۸۹,۰۰۰ تومان