مشاهده همه 18 نتیجه

آمادگی جسمانی و تمرینات هوازی در آب (تمرینات با آکوانودل)

۹۹۰۰۰ تومان

آناتومي شنا

۸۹۰۰۰ تومان

اصول نوین ورزش در آب

۹۹۰۰۰ تومان

پرورش شناگران

۱۲۹۰۰۰ تومان

تغذیه مناسب برای شناگران

۵۹۰۰۰ تومان

تکنیک بهتر شنای سریعتر

۵۹۰۰۰ تومان

تمرین در آب

۸۹۰۰۰ تومان

تمرینات شنای رقابتی

۱۲۹۰۰۰ تومان

راهنمای جامع تمرینات با وزنه ویژه شناگران

۴۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در شنا

۲۹۰۰۰ تومان

علم شنا ( بهبود عملکرد و تمرین )

۹۹۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (جلد دوم)

۹۹۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (علم مکانیک و تکنیک شنا) جلد اول

۹۹۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (علوم ورزشی کاربردی) جلد سوم

۹۹۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (ملاحظات گروه های خاص) جلد چهارم

۹۹۰۰۰ تومان

قدرت بیشتر شنای سریعتر

۶۹۰۰۰ تومان

گام هایی برای موفقیت در شنا

۱۴۹۰۰۰ تومان

مبانی شنای سریع

۱۲۹۰۰۰ تومان