مشاهده همه 18 نتیجه

آمادگی جسمانی و تمرینات هوازی در آب (تمرینات با آکوانودل)

۱۴۹۰۰۰ تومان

آناتومي شنا

۱۲۹۰۰۰ تومان

اصول نوین ورزش در آب

۱۴۹۰۰۰ تومان

پرورش شناگران

۱۶۹۰۰۰ تومان

تغذیه مناسب برای شناگران

۶۹۰۰۰ تومان

تکنیک بهتر شنای سریعتر

۹۹۰۰۰ تومان

تمرین در آب

۱۴۹۰۰۰ تومان

تمرینات شنای رقابتی

۲۴۹۰۰۰ تومان

راهنمای جامع تمرینات با وزنه ویژه شناگران

۹۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در شنا

۴۹۰۰۰ تومان

علم شنا ( بهبود عملکرد و تمرین )

۱۷۹۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (جلد دوم)

۱۲۹۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (علم مکانیک و تکنیک شنا) جلد اول

۱۲۹۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (علوم ورزشی کاربردی) جلد سوم

۱۲۹۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (ملاحظات گروه های خاص) جلد چهارم

۱۲۹۰۰۰ تومان

قدرت بیشتر شنای سریعتر

۶۹۰۰۰ تومان

گام هایی برای موفقیت در شنا

۱۹۹۰۰۰ تومان

مبانی شنای سریع

۱۴۹۰۰۰ تومان