مشاهده همه 15 نتیجه

110 تمرین با توپ طبی

۹۹۰۰۰ تومان

آناتومی تمرینات قدرتی

۲۰۹۰۰۰ تومان

اصول تمرینات سرعتی و استقامتی

۱۶۹۰۰۰ تومان

پایش تمرین و عملکرد در ورزشکاران

۲۴۹۰۰۰ تومان

تمرین قدرتی برای مردان

۹۹۰۰۰ تومان

تمرینات جنبش پذیری

۱۲۹۰۰۰ تومان

تمرینات قدرتی با کش های بدنسازی

۱۶۹۰۰۰ تومان

تمرینات قدرتی برای افزایش سرعت ورزشکاران

۷۹۰۰۰ تومان

تمرینات نردبانی سرعت و چابکی

۹۹۰۰۰ تومان

رازهای موفقیت در طراحی برنامه های تمرینی

۲۹۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرین (اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی)

۱۲۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در کشتی

۴۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در والیبال

۴۹۰۰۰ تومان

سرعت در ورزش

۱۶۹۰۰۰ تومان

طراحی تمرینات قدرتی

۱۲۹۰۰۰ تومان