مشاهده همه 15 نتیجه

110 تمرین با توپ طبی

۶۹۰۰۰ تومان

آناتومی تمرینات قدرتی

۱۴۹۰۰۰ تومان

اصول تمرینات سرعتی و استقامتی

۷۹۰۰۰ تومان

پایش تمرین و عملکرد در ورزشکاران

۱۲۹۰۰۰ تومان

تمرین قدرتی برای مردان

۸۹۹۰۰ تومان

تمرینات جنبش پذیری

۶۹۰۰۰ تومان

تمرینات قدرتی با کش های بدنسازی

۷۹۰۰۰ تومان

تمرینات قدرتی برای افزایش سرعت ورزشکاران

۵۹۰۰۰ تومان

تمرینات نردبانی سرعت و چابکی

۶۹۰۰۰ تومان

رازهای موفقیت در طراحی برنامه های تمرینی

۱۵۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرین (اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی)

۹۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در کشتی

۱۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در والیبال

۱۹۰۰۰ تومان

سرعت در ورزش

۶۹۰۰۰ تومان

طراحی تمرینات قدرتی

۹۹۰۰۰ تومان