مشاهده همه 15 نتیجه

110 تمرین با توپ طبی

۹۹۰۰۰ تومان

آناتومی تمرینات قدرتی

۱۸۹۰۰۰ تومان

اصول تمرینات سرعتی و استقامتی

۹۹۰۰۰ تومان

پایش تمرین و عملکرد در ورزشکاران

۱۹۹۰۰۰ تومان

تمرین قدرتی برای مردان

۹۹۰۰۰ تومان

تمرینات جنبش پذیری

۷۹۰۰۰ تومان

تمرینات قدرتی با کش های بدنسازی

۱۱۹۰۰۰ تومان

تمرینات قدرتی برای افزایش سرعت ورزشکاران

۷۹۰۰۰ تومان

تمرینات نردبانی سرعت و چابکی

۹۹۰۰۰ تومان

رازهای موفقیت در طراحی برنامه های تمرینی

۲۹۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرین (اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی)

۱۲۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در کشتی

۴۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در والیبال

۴۹۰۰۰ تومان

سرعت در ورزش

۱۴۹۰۰۰ تومان

طراحی تمرینات قدرتی

۱۲۹۰۰۰ تومان