مشاهده همه 23 نتیجه

آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

۱۹۹۰۰۰ تومان

ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی

۱۴۹۰۰۰ تومان

اصول بیومکانیک

۲۰۹۰۰۰ تومان

اصول بیومکانیک و تحلیل حرکت

۱۴۹۰۰۰ تومان

بیومکانیک (اصول و کاربردها)

۱۵۹۰۰۰ تومان

بیومکانیک حرکت انسان (کاربرد در هنرهای رزمی)

۱۳۹۰۰۰ تومان

بیومکانیک کاربردی (مفاهیم و ارتباطات)

۱۵۹۰۰۰ تومان

بیومکانیک مفهومی برای تربیت بدنی و علوم ورزشی

۲۹۰۰۰ تومان

پردازش سیگنال و سیستم های خطی در علوم حرکتی

۳۲۰۰۰ تومان

پروتکل های بازتوانی زانو

۸۹۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل کینماتیک حرکت انسان

۷۹۰۰۰ تومان

حرکت شناسی

۱۷۹۰۰۰ تومان

مبانی بیومکانیک بهینه سازی عملکرد ورزشی

۸۹۰۰۰ تومان

مبانی بیومکانیکی حرکت انسان

۱۰۹۰۰۰ تومان

مبانی تربیت بدنی علم تمرین و ورزش

۱۴۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات آسیب شناسی ورزشی در تربیت بدنی

۲۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات حرکت شناسی و بیومکانیک در تربیت بدنی

۲۹۰۰۰ تومان

مفاهیم بنیادی بیومکانیک ورزش

۷۹۰۰۰ تومان

منتخبی از مقالات ISI بیومکانیک

۱۲۹۰۰۰ تومان

منتخبی از مقالات علمی پژوهشی بیومکانیک

۱۲۹۰۰۰ تومان

نورومکانیک و حرکت انسان

۱۳۹۰۰۰ تومان

واژه نامه توصیفی بیومکانیک ورزش

۷۹۹۰۰ تومان

واژه نامه موضوعی بیومکانیک ورزشی

۵۹۹۰۰ تومان