نمایش دادن همه 23 نتیجه

ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی

۳۴۹,۰۰۰ تومان

اصول بیومکانیک

۴۳۹,۰۰۰ تومان

اصول بیومکانیک و تحلیل حرکت

۲۹۹,۰۰۰ تومان

بیومکانیک (اصول و کاربردها)

۳۴۹,۰۰۰ تومان

بیومکانیک حرکت انسان (کاربرد در هنرهای رزمی)

۳۴۹,۰۰۰ تومان

بیومکانیک کاربردی (مفاهیم و ارتباطات)

۵۷۹,۰۰۰ تومان

بیومکانیک مفهومی برای تربیت بدنی و علوم ورزشی

۹۹,۰۰۰ تومان

پردازش سیگنال و سیستم های خطی در علوم حرکتی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پروتکل های بازتوانی زانو

۱۹۹,۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل کینماتیک حرکت انسان

۱۵۹,۰۰۰ تومان

حرکت شناسی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

۳۹۹,۰۰۰ تومان

مبانی بیومکانیک بهینه سازی عملکرد ورزشی

۲۶۹,۰۰۰ تومان

مبانی بیومکانیکی حرکت انسان

۲۶۹,۰۰۰ تومان

مبانی تربیت بدنی علم تمرین و ورزش

۲۷۹,۰۰۰ تومان

مروری بر نکات آسیب شناسی ورزشی در تربیت بدنی

۵۹,۰۰۰ تومان

مروری بر نکات حرکت شناسی و بیومکانیک در تربیت بدنی

۵۹,۰۰۰ تومان

مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش

۱۷۹,۰۰۰ تومان

منتخبی از مقالات ISI بیومکانیک

۱۷۹,۰۰۰ تومان

منتخبی از مقالات علمی پژوهشی بیومکانیک

۱۹۹,۰۰۰ تومان

نورومکانیک و حرکت انسان

۴۱۹,۰۰۰ تومان

واژه نامه توصیفی بیومکانیک ورزش

۲۷۹,۰۰۰ تومان

واژه نامه موضوعی بیومکانیک ورزشی

۳۳۹,۰۰۰ تومان