مشاهده همه 23 نتیجه

آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

۲۴۹۰۰۰ تومان

ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی

۱۹۹۰۰۰ تومان

اصول بیومکانیک

۲۶۹۰۰۰ تومان

اصول بیومکانیک و تحلیل حرکت

۲۱۹۰۰۰ تومان

بیومکانیک (اصول و کاربردها)

۲۱۹۰۰۰ تومان

بیومکانیک حرکت انسان (کاربرد در هنرهای رزمی)

۲۲۹۰۰۰ تومان

بیومکانیک کاربردی (مفاهیم و ارتباطات)

۴۲۹۰۰۰ تومان

بیومکانیک مفهومی برای تربیت بدنی و علوم ورزشی

۵۹۰۰۰ تومان

پردازش سیگنال و سیستم های خطی در علوم حرکتی

۶۹۰۰۰ تومان

پروتکل های بازتوانی زانو

۱۲۹۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل کینماتیک حرکت انسان

۹۹۰۰۰ تومان

حرکت شناسی

۲۴۹۰۰۰ تومان

مبانی بیومکانیک بهینه سازی عملکرد ورزشی

۱۲۹۰۰۰ تومان

مبانی بیومکانیکی حرکت انسان

۱۳۹۰۰۰ تومان

مبانی تربیت بدنی علم تمرین و ورزش

۱۵۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات آسیب شناسی ورزشی در تربیت بدنی

۵۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات حرکت شناسی و بیومکانیک در تربیت بدنی

۴۹۰۰۰ تومان

مفاهیم بنیادی بیومکانیک ورزش

۱۷۹۰۰۰ تومان

منتخبی از مقالات ISI بیومکانیک

۱۷۹۰۰۰ تومان

منتخبی از مقالات علمی پژوهشی بیومکانیک

۱۹۹۰۰۰ تومان

نورومکانیک و حرکت انسان

۲۵۹۰۰۰ تومان

واژه نامه توصیفی بیومکانیک ورزش

۱۸۹۰۰۰ تومان

واژه نامه موضوعی بیومکانیک ورزشی

۱۴۹۰۰۰ تومان