نمایش دادن همه 23 نتیجه

آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

۲۴۹,۰۰۰ تومان

ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

اصول بیومکانیک

۲۶۹,۰۰۰ تومان

اصول بیومکانیک و تحلیل حرکت

۲۹۹,۰۰۰ تومان

بیومکانیک (اصول و کاربردها)

۲۵۹,۰۰۰ تومان

بیومکانیک حرکت انسان (کاربرد در هنرهای رزمی)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

بیومکانیک کاربردی (مفاهیم و ارتباطات)

۴۲۹,۰۰۰ تومان

بیومکانیک مفهومی برای تربیت بدنی و علوم ورزشی

۷۹,۰۰۰ تومان

پردازش سیگنال و سیستم های خطی در علوم حرکتی

۶۹,۰۰۰ تومان

پروتکل های بازتوانی زانو

۱۲۹,۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل کینماتیک حرکت انسان

۹۹,۰۰۰ تومان

حرکت شناسی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

مبانی بیومکانیک بهینه سازی عملکرد ورزشی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

مبانی بیومکانیکی حرکت انسان

۱۷۹,۰۰۰ تومان

مبانی تربیت بدنی علم تمرین و ورزش

۲۳۹,۰۰۰ تومان

مروری بر نکات آسیب شناسی ورزشی در تربیت بدنی

۵۹,۰۰۰ تومان

مروری بر نکات حرکت شناسی و بیومکانیک در تربیت بدنی

۵۹,۰۰۰ تومان

مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش

۱۷۹,۰۰۰ تومان

منتخبی از مقالات ISI بیومکانیک

۱۷۹,۰۰۰ تومان

منتخبی از مقالات علمی پژوهشی بیومکانیک

۱۹۹,۰۰۰ تومان

نورومکانیک و حرکت انسان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

واژه نامه توصیفی بیومکانیک ورزش

۱۸۹,۰۰۰ تومان

واژه نامه موضوعی بیومکانیک ورزشی

۳۳۹,۰۰۰ تومان