مشاهده همه 12 نتیجه

الکتروکاردیوگرام (ECG)

۱۶۹۰۰۰ تومان

پاسخ های قلبی – عروقی به فعالیت های ورزشی

۶۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی ویژه بیماران و موارد خاص

۷۹۰۰۰ تومان

توانبخشی قلبی

۸۹۰۰۰ تومان

جنبه های بالینی و ژنتیکی مرگ ناگهانی قلبی در پزشکی ورزشی

۸۹۰۰۰ تومان

سازگاری های قلبی عروقی (رهیافتی سلولی و مولکولی)

۲۹۹۰۰۰ تومان

سازگاری های قلبی عروقی با تمرین

۷۹۰۰۰ تومان

فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های قلبی – عروقی

۱۹۹۰۰۰ تومان

مبانی قلب و عروق دکتر عبدالحمید ذکایی دکتر سارا کربلایی فر

۱۱۹۰۰۰ تومان

مفاهیم فیزیولوژی قلب و عروق

۲۱۹۰۰۰ تومان

مقدمه ای بر تست ورزش قلبی-ریوی

۹۹۰۰۰ تومان

ورزش در بازتوانی قلبی و کاردیولوژی پیشگیرانه

۱۱۹۰۰۰ تومان