مشاهده همه 12 نتیجه

الکتروکاردیوگرام (ECG)

۵۹۰۰۰ تومان

پاسخ های قلبی – عروقی به فعالیت های ورزشی

۳۴۰۰۰ تومان

تربیت بدنی ویژه بیماران و موارد خاص

۳۹۰۰۰ تومان

توانبخشی قلبی

۴۹۰۰۰ تومان

جنبه های بالینی و ژنتیکی مرگ ناگهانی قلبی در پزشکی ورزشی

۴۴۰۰۰ تومان

سازگاری های قلبی عروقی (رهیافتی سلولی و مولکولی)

۱۴۹۰۰۰ تومان

سازگاری های قلبی عروقی با تمرین

۴۹۰۰۰ تومان

فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های قلبی – عروقی

۱۲۹۰۰۰ تومان

مبانی قلب و عروق دکتر عبدالحمید ذکایی دکتر سارا کربلایی فر

۱۰۹۰۰۰ تومان

مفاهیم فیزیولوژی قلب و عروق

۱۲۹۰۰۰ تومان

مقدمه ای بر تست ورزش قلبی-ریوی

۶۹۰۰۰ تومان

ورزش در بازتوانی قلبی و کاردیولوژی پیشگیرانه

۴۹۰۰۰ تومان