مشاهده همه 17 نتیجه

101 تمرین بسکتبال برای جوانان

۷۹۰۰۰ تومان

آمادگی جسمانی در بسکتبال

۵۹۰۰۰ تومان

آموزش اصول پایه و قوانین رشته های ورزشی

۱۴۹۰۰۰ تومان

آناتومی بسکتبال

۱۴۹۰۰۰ تومان

آناتومی و فیزیولوژی بسکتبال

۵۹۰۰۰ تومان

اصول و مبانی تربیت بدنی با تأکید بر بسکتبال

۶۹۰۰۰ تومان

ایمنی و کلیات آن در بسکتبال

۶۹۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل مهارت های بسکتبال

۵۹۰۰۰ تومان

تغذیه و بازیابی برای ورزشکاران بسکتبال

۷۹۰۰۰ تومان

تغذیه و کلیات آن در بسکتبال

۵۹۰۰۰ تومان

تمرین لذت بسکتبال

۸۹۰۰۰ تومان

راهنمای جامع مربیگری بسکتبال

۳۹۹۰۰۰ تومان

رشد و تکامل حرکتی در بسکتبال

۶۹۰۰۰ تومان

روان شناسی بسکتبال

۷۹۰۰۰ تومان

روانشناسی ورزشی با تأکید بر بسکتبال

۵۹۰۰۰ تومان

مربیگری بسکتبال

۶۹۰۰۰ تومان

نقش مربی در بسکتبال

۵۹۰۰۰ تومان