نمایش دادن همه 18 نتیجه

101 تمرین بسکتبال برای جوانان

۱۳۹,۰۰۰ تومان

آمادگی جسمانی در بسکتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

آموزش اصول پایه و قوانین رشته های ورزشی

۱۷۹,۰۰۰ تومان

آناتومی بسکتبال

۲۴۹,۰۰۰ تومان

آناتومی و فیزیولوژی بسکتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

اصول و مبانی تربیت بدنی با تأکید بر بسکتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

ایمنی و کلیات آن در بسکتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل مهارت های بسکتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

تغذیه و بازیابی برای ورزشکاران بسکتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

تغذیه و کلیات آن در بسکتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

تمرین لذت بسکتبال

۱۳۹,۰۰۰ تومان

راهنمای جامع مربیگری بسکتبال

۴۹۹,۰۰۰ تومان

رشد و تکامل حرکتی در بسکتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

روان شناسی بسکتبال

۱۷۹,۰۰۰ تومان

روانشناسی ورزشی با تأکید بر بسکتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

مربیگری بسکتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

من یک توپ بسکتبال هستم

۵۹,۰۰۰ تومان

نقش مربی در بسکتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان