مشاهده همه 17 نتیجه

101 تمرین بسکتبال برای جوانان

۳۹۰۰۰ تومان

آمادگی جسمانی در بسکتبال

۱۹۹۰۰ تومان

آموزش اصول پایه و قوانین رشته های ورزشی

۴۹۰۰۰ تومان

آناتومی بسکتبال

۹۹۰۰۰ تومان

آناتومی و فیزیولوژی بسکتبال

۱۹۹۰۰ تومان

اصول و مبانی تربیت بدنی با تأکید بر بسکتبال

۱۹۹۰۰ تومان

ایمنی و کلیات آن در بسکتبال

۱۹۹۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل مهارت های بسکتبال

۱۹۹۰۰ تومان

تغذیه و بازیابی برای ورزشکاران بسکتبال

۴۹۰۰۰ تومان

تغذیه و کلیات آن در بسکتبال

۱۹۹۰۰ تومان

تمرین لذت بسکتبال

۵۹۰۰۰ تومان

راهنمای جامع مربیگری بسکتبال

۱۹۹۰۰۰ تومان

رشد و تکامل حرکتی در بسکتبال

۱۹۹۰۰ تومان

روان شناسی بسکتبال

۳۹۰۰۰ تومان

روانشناسی ورزشی با تأکید بر بسکتبال

۱۹۹۰۰ تومان

مربیگری بسکتبال

۱۹۹۰۰ تومان

نقش مربی در بسکتبال

۱۹۹۰۰ تومان