نمایش دادن همه 18 نتیجه

101 تمرین بسکتبال برای جوانان

۷۹,۰۰۰ تومان

آمادگی جسمانی در بسکتبال

۵۹,۰۰۰ تومان

آموزش اصول پایه و قوانین رشته های ورزشی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

آناتومی بسکتبال

۲۴۹,۰۰۰ تومان

آناتومی و فیزیولوژی بسکتبال

۵۹,۰۰۰ تومان

اصول و مبانی تربیت بدنی با تأکید بر بسکتبال

۶۹,۰۰۰ تومان

ایمنی و کلیات آن در بسکتبال

۶۹,۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل مهارت های بسکتبال

۵۹,۰۰۰ تومان

تغذیه و بازیابی برای ورزشکاران بسکتبال

۷۹,۰۰۰ تومان

تغذیه و کلیات آن در بسکتبال

۶۹,۰۰۰ تومان

تمرین لذت بسکتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

راهنمای جامع مربیگری بسکتبال

۴۹۹,۰۰۰ تومان

رشد و تکامل حرکتی در بسکتبال

۶۹,۰۰۰ تومان

روان شناسی بسکتبال

۷۹,۰۰۰ تومان

روانشناسی ورزشی با تأکید بر بسکتبال

۸۹,۰۰۰ تومان

مربیگری بسکتبال

۶۹,۰۰۰ تومان

من یک توپ بسکتبال هستم

۵۹,۰۰۰ تومان

نقش مربی در بسکتبال

۵۹,۰۰۰ تومان