مشاهده همه 14 نتیجه

استراتژی بازاریابی ورزشی

۱۶۹۰۰۰ تومان

بازاریابی جهانی در ورزش

۹۹۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۱۳۹۰۰۰ تومان

بازاریابی ورزشی (یک نگاه راهبردی)

۱۷۹۰۰۰ تومان

برندهای ورزشی

۶۹۰۰۰ تومان

بینش های برندسازی در ورزش

۴۹۰۰۰ تومان

پیوند رسانه و ورزش

۵۹۰۰۰ تومان

تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته

۱۲۹۰۰۰ تومان

توسعه برنامه های موفق بازاریابی ورزشی

۴۹۰۰۰ تومان

چگونه یک مربی خصوصی موفق شویم؟

۷۹۰۰۰ تومان

راهنمای حمایت مالی در ورزش

۳۹۰۰۰ تومان

رفتار مصرف کننده در ورزش و رویداد

۵۹۰۰۰ تومان

سرمایه گذاری برای مدیران ورزشی

۸۹۰۰۰ تومان

کارآفرینی ورزش

۷۴۰۰۰ تومان