مشاهده همه 14 نتیجه

استراتژی بازاریابی ورزشی

۳۲۹۰۰۰ تومان

بازاریابی جهانی در ورزش

۲۱۹۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۲۴۹۰۰۰ تومان

بازاریابی ورزشی (یک نگاه راهبردی)

۲۹۹۰۰۰ تومان

برندهای ورزشی

۱۸۹۰۰۰ تومان

بینش های برندسازی در ورزش

۶۹۰۰۰ تومان

پیوند رسانه و ورزش

۱۰۹۰۰۰ تومان

تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته

۲۱۹۰۰۰ تومان

توسعه برنامه های موفق بازاریابی ورزشی

۸۹۰۰۰ تومان

چگونه یک مربی خصوصی موفق شویم؟

۱۵۹۰۰۰ تومان

راهنمای حمایت مالی در ورزش

۵۹۰۰۰ تومان

رفتار مصرف کننده در ورزش و رویداد

۱۱۹۰۰۰ تومان

سرمایه گذاری برای مدیران ورزشی

۱۶۹۰۰۰ تومان

کارآفرینی ورزش

۱۰۹۰۰۰ تومان