نمایش 1–28 از 30 نتیجه

300+1000 تست آمار، سنجش و اندازه گیری

۲۰۹,۰۰۰ تومان

spss در تربیت بدنی

۱۱۹,۰۰۰ تومان

آزمون های روابط آماری در علوم ورزشی

۷۹,۰۰۰ تومان

آمار پارامتریک مقایسه میانگین ها در علوم ورزشی محاسبات دستی و نرم افزار spss

۸۹,۰۰۰ تومان

آمار پایه (راهنمای گام به گام)

۵۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Jasp

۷۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی graphpad

۶۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Genumeric

۴۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار medcalc

۶۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار NCSS

۷۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار openstat

۵۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Origin

۶۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Past

۴۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار R

۵۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Sigmaplot

۷۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار statistica

۶۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Statistician

۶۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Systat

۹۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش های علوم ورزشی محاسبات دستی و نرم افزار EXCEL

۷۹,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار EQS

۵۹,۰۰۰ تومان

آمار در علوم ورزشی،علوم زیستی و علوم تربیتی

۲۵۹,۰۰۰ تومان

آمار غیرپارامتریک مقایسه میانگین رتبه ها و فراوانی در علوم ورزشی محاسبات دستی و نرم افزار spss

۱۲۹,۰۰۰ تومان

آمار،سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار آماری spss

۱۲۹,۰۰۰ تومان

اندازه گیری،سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی

۲۴۹,۰۰۰ تومان

توصیف آماری و تحلیل استنباطی داده ها در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Genstat

۵۹,۰۰۰ تومان

روایی و پایایی سنجی پرسشنامه ها در پژوهش های علوم ورزشی محاسبات در نرم افزارهای spss و Lisrel

۱۳۹,۰۰۰ تومان

روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی

۲۴۹,۰۰۰ تومان